De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Sinds de komst van de sociale media verplaatst het sociale leven van de burger zich steeds meer naar de onlinewereld. Voor de politie is het belangrijk om mee te gaan met de ontwikkelingen in de samenleving, om zich aan te sluiten bij de online actieve burger. Vele burgers verwachten dat over vijf jaar de hulpdiensten even snel zullen reageren op een melding via de sociale media als op een melding via de traditionele noodnummers. Dat blijkt uit een recent Nederlands onderzoek. Het onderzoek toont aan dat de burgers de sociale media gebruiken bij het verkrijgen en delen van informatie over een noodsituatie. Anders dan voorheen kan op een snelle, gemakkelijke en laagdrempelige manier met de burger worden gecommuniceerd. Daarnaast maakt het gebruik van de sociale media het werk van de wijkagent gemakkelijker omdat hij bijvoorbeeld op een snelle en eenvoudige manier aan opsporingsinformatie kan komen.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 is gebleken dat vele politieke partijen in gemeenten de burgers hebben bevraagd. Veelal bleek daaruit dat men de wijkagent niet kent. Dat kan worden opgelost door de sociale media, die tot rechtstreekser contacten met de wijkagent kunnen leiden, ook al gebeurt het online.

Nederland zet de politie volop in op de sociale media door elke wijkagent online te plaatsen. Sinds het gebruik van de sociale media kan de politie de burger snel en gemakkelijk laten participeren in de opsporing. Daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. De politie is immers een informatieafhankelijke organisatie. Door de hulp van de burger in te roepen krijgt de politie snel extra informatie aangereikt en kan men actief aan preventie doen en desinformatie voorkomen.

Kan de minister concreet toelichten welke beleidsinitiatieven zij ter zake zou willen nemen? Kan ze die inhoudelijk toelichten? Wanneer zullen die initiatieven worden gerealiseerd en welk budget trekt ze ervoor uit? Hoe ziet ze de rol van de sociale media op het vlak van politie en preventie en van politie en informatiegaring?

Hoe staat de minister tegenover het online gaan van de wijkagenten op de sociale media? Kan ze dat uitvoerig toelichten en aangeven of ze projecten op stapel heeft staan?

De heer Huub Broers (N-VA). - Verschillende politiediensten in het land experimenteren momenteel met het gebruik van nieuwe technologieën, zoals smartphones, tablets en sociale media. De sociale media zijn vandaag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds meer bedrijven en instanties maken dankbaar gebruik van de opties die de sociale media ons bieden. Wereldwijd springen ook vele politiediensten op deze kar. Het gunstige kostenplaatje, het grote bereik en de laagdrempeligheid zijn drie voorbeelden die pleiten voor het gebruik ervan. Toch zijn er mijns inziens ook gevaren aan verbonden. Waar grenzen vervagen, ontstaan er mogelijkheden: positieve, maar helaas geregeld ook negatieve.

De federale overheid heeft eerder een beleidstekst verspreid Een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst. Daarin wordt een opsomming gegeven over het wat, waarom en hoe van het gebruik van de sociale media door de politie. Hoewel hierin al enkele richtlijnen worden gegeven aangaande het gebruik van de sociale media, hebben ze geen dwingend karakter en ook geen nationaal karakter. Het wordt eigenlijk min of meer aan de wijsheid van de lokale besturen, van de korpschefs, overgelaten om hiermee correct om te gaan. Ik ben helemaal niet tegen het gebruik van de sociale media, maar voor de duidelijkheid en de uniformiteit is het misschien niet slecht dat we nadenken over een nationaal protocol.

Is het niet opportuun om, in samenwerking met de lokale actoren, een nationaal protocol op te stellen aangaande het gebruik van deze nieuwe technologieën? Welke nieuwe technologieën zullen er het voorwerp van zijn? Wanneer mogen we de omzendbrief met richtlijnen, die de minister aankondigde, verwachten?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Mijn beleidstekst Een sociale mediastrategie van de geïntegreerde politie is een document voor de lokale politie dat vele regels en precieze aanbevelingen over het gebruik van de nieuwe media bevat.

De tekst dateert van eind 2011. Het is mijn bedoeling in de eerste maanden van 2013 een geactualiseerde omzendbrief op te stellen, in overleg met de lokale politie en verschillende deskundigen. Daarin zullen de regels en het wettelijke kader duidelijk worden uiteengezet.

De heer Huub Broers (N-VA). - Ik dank de minister. Wij wachten met blijdschap en nieuwsgierigheid op die omzendbrief.

 

« Terug naar overzicht